Jak do nas trafić


Ul. Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 372

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 PRZYJDŹ DO NAS

Kalendarium końca PRL
z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego

 
 
(wybrane z:  Joanna Mantel- Niećko, przy współpracy Marii Stanowskiej, Haliny Suwały,Beaty Chmiel, Ewy Pankiewicz -Próba sił- Źródła do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1991)

 

1982
4 maja
Sejm uchwalił ustawę o szkolnictwie wyższym w kształcie wynegocjowanym w 1981 r. przez Komisję Kodyfikacyjną pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Resicha
 
10 maja
Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołuje Senacką Komisję d/s Osób Pozbawionych Wolności, której przewodniczącą zostaje doc. dr hab. Jadwiga Puzynina, a sekretarzem doc. dr hab. Joanna Mantel-Niećko
 
13 maja
na apel TKK w całym kraju od były się 15-minutowe manifestacje i strajki; w Krakowie t w Warszawie ZOMO zaatakowało demonstrantów; demonstracja w Uniwersytecie Warszawskim
 
13 maja
internowano trzech dziekanów Uniwersytetu Warszawskiego: doc. dr hab. Joannę Mantel-Niećko, doc. dr hab. Jadwigę Puzyninę (sekretarza i przewodniczącą Senackiej Komisji d/s Osób Pozbawionych Wolności) oraz doc. dr hab. Hannę Świde-Ziembę, która zgłosiła na posiedzeniu Senatu projekt powołania Komisji; podanie się do dymisji dziekana Wydziału Humanistycznego Filii w Białymstoku, prof. Andrzeja Wyrobisza
 
14 maja
zarządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego o przeprowadzeniu weryfikacji kadr
 
30 sierpnia
Uchwałą nr 189 Rady Ministrów wraz z wydanym w dniu 7 września Zarządzeniem nr 28 ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki wraz z wytycznymi zawieszono moc niektórych postanowień Ustawy o szkolnictwie wyższym z 4 maja
 
8 października
Sejm przy 10 głosach sprzeciwu i 9 wstrzymujących się uchwalił ustawy o związkach zawodowych i o organizacjach rolników; wszystkie związki zawodowe istniejące przed 13 grudnia 1981, w tym NSZZ „Solidarność” zostały rozwiązane; w Gdańsku doszło do demonstracji ulicznych
 
25 października
Rada Naukowa Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW poświęcona problematyce przestępstwa politycznego i statusu więźnia politycznego
 
10 listopada
strajki i demonstracje w rocznicę rejestracji NSZZ „Solidarność”; manifestacje w Uniwersytecie Warszawskim
 
15 listopada
rektor UW, prof. Dobrowolski zawiesił zajęcia na Wydziale Psychologii i w Instytucie Socjologii oraz zawiesił w pełnieniu funkcji dziekanów: prof. dr hab. Jerzego Szackiego, doc. dr hab. Janusza Grzelaka l dr Barbarę Malak
 
25 listopada
dymisja złożona przez zespół dziekański Wydziału Psychologii
 
29 listopada
pierwsze posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
10 grudnia
rozporządzenie w sprawie organizacji i stowarzyszeń studenckich
 
18 grudnia
Sejm uchwalił ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego
 
19 grudnia
Rada Państwa podjęła uchwałę zawieszającą stan wojenny z dniem 31 grudnia 1982
 
23 grudnia
minister spraw wewnętrznych poleci! zwolnić wszystkich internowanych i zlikwidować obozy dla internowanych
 
1983
4 stycznia
min. J. Urban poinformował, że w ciągu całego 1982 r. aresztowano z powodów politycznych 3600 osób; skazanych i tymczasowo aresztowanych było łącznie 1500 osób
 
8 marca
manifestacja w Uniwersytecie Warszawskim w rocznicę wydarzeń marcowych w 1968
 
22 marca
minister spraw wewnętrznych, gen. Cz. Kiszczak poinformował Sejm, że w ciągu 15 miesięcy od ogłoszenia stanu wojennego w czasie demonstracji śmierć poniosło 15 osób, rany postrzałowe odniosło 36 manifestantów; w czasie zajść ulicznych aresztowano ogółem 630 osób, kolegia ukarały 6800 demonstrantów; minister sprawiedliwości Sylwester Zawadzki podał, iż za wszystkie przestępstwa antypaństwowe skazano ogółem 2580 osób, zaś za przestępstwa określone w dekrecie o stanie wojennym — 1462
 
16 kwietnia
decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego o przeprowadzeniu kolejnej weryfikacji zwanej okresową oceną kadry kierowniczej
 
6 lipca
Senat UW decyduje przekazać ministrowi sprawiedliwości stanowisko w sprawie statusu więźniów politycznych
 
21 lipca
Sejm ogłosił amnestię obejmującą także więźniów politycznych oprócz sprawców przestępstw przeciwko podstawowym interesom politycznym PRL (nie objęła m.in. 11 tymczasowo aresztowanych działaczy „Solidarności” i dawnego KSS „KOR”), równocześnie Sejm uchwalił ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego
 
22 lipca
po 586 dniach zniesiony został w Polsce stan wojenny
 
28 lipca
Sejm dokonał zmian w kodeksie karnym, zaostrzając jego represyjność, oraz znowelizował ustawę o cenzurze, rozszerzając katalog kontroli prewencyjnej
 
19 sierpnia
rozwiązano Związek Literatów Polskich
 
21 grudnia
zatwierdzenie statutu UW przez ministerstwo po kolejnych ustępstwach Uniwersytetu zgłaszanych od momentu zatwierdzenia statutu przez Senat UW, tj. 15 grudnia 1982
 
1984
6 stycznia
minister spraw wewnętrznych wydał rozporządzenia: w sprawie zasad i trybu zatrzymywania, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży osób naruszających lub zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu; w sprawie warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy SB i MO; w sprawie warunków użycia broni palnej przez funkcjonariuszy SB i MO
 
18 stycznia-l marca
wybory uzupełniające do Senatu UW
 
8 marca
odmowa zarejestrowania Towarzystwa Naukowego UW przez prezydenta Warszawy, utrzymana w mocy przez ministra spraw wewnętrznych 11 maja 1984
 
22 marca
minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, prof. Benon Miśkiewicz w liście do rektora uznał wybory uzupełniające do Senatu za nieważne i mimo wykazania przez prawników i Komisję Wyborczą UW bezpodstawności zarzutów, podtrzymał swą opinię 9 kwietnia
 
7 maja
wybór prof. Klemensa Szaniawskiego na stanowisko rektora UW (204 głosy do 66 oddanych na prof. Dobrowolsklego, dotychczasowego rektora)
 
9 maja
sprzeciw ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, prof. B. Miśkiewicza wobec wyboru prof. Szaniawskiego
 
21 maja
oddalenie zarzutu ministra Miśkiewicza przez Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; uchylenie uchwały Prezydium Rady Głównej przez Prezesa Rady Ministrów i zawieszenie uprawnień Kolegium Elektorów UW na okres 6 miesięcy
 
3 grudnia
rektorem UW został wybrany prof. Grzegorz Białkowski, który nominację ministra otrzymał 15 lutego 1985 (nominacji nie uzyskał prorektor d/s współpracy z zagranicą, prof. Antoni Mączak)
 
1985
10 maja
nowelizacja prawa karnego i prawa o wykroczeniach; wprowadzenie na 3 lata kolejnej ustawy o „szczególnej odpowiedzialności karnej”
 
25 lipca
nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ograniczająca autonomie uczelni i zwiększająca równocześnie uprawnienia ministra nauki i szkolnictwa wyższego
 
6 listopada
gen. W. Jaruzelski objął funkcje przewodniczącego Rady Państwa, prezesem Rady Ministrów został Z. Messner
 
27 listopada
na podstawie znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym minister nie zatwierdził na stanowisku dziekanów:
Wydziału Chemii UW — prof. dr hab. Zbigniewa Koczorowskiego,
Wydziału Neofilologii UW — doc. dr hab. Tadeusza Majdy i
doc. dr hab. Andrzeja Sieroszewskiego, Wydziału Humanistycznego Filii UW w Białymstoku prof. dr hab. Andrzeja Wyrobisza i dr Adama Dobrońskiego,
a także kierownika zakładu Wydziału Psychologii doc. dr hab. Janusza Grzelaka
oraz około 70 osób wybranych do pełnienia kierowniczych funkcji w 15 uczelniach, w tym rektorów 5 uczelni.
 
1986
8 kwietnia
kolejne zarządzenie ministra nauki l szkolnictwa wyższego o przeprowadzeniu weryfikacji w uczelniach
 
10 grudnia
powstała Komisja d/s Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarności” pod przewodnictwem Zbigniewa Romaszewskiego
 
1987
17 lutego
przedstawiciele uczelni warszawskich utworzyli Unię NZS
 
22 kwietnia
prof. Grzegorz Białkowski zostaje powtórnie wybrany rektorem UW
 
21 grudnia
złożenie w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie podpisanego przez 405 osób wniosku o rejestrację Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UW
 
1988
8 marca
w rocznice marca 1968 niezależne demonstracje studenckie w Krakowie, Warszawie i Lublinie, żądające legalizacji NZS zostały zaatakowane przez MO; ujawnienie się komitetu założycielskiego NZS w UW, do którego akces złożyło jeszcze lego samego dnia blisko 1000 studentów; wniosek o rejestrację złożony w Urzędzie Wojewódzkim został odrzucony jako „zagrażający porządkowi publicznemu”
 
1989
6 lutego
rozpoczęcie obrad „okrągłego stołu”
 
17, 24 lutego
w Krakowie milicja rozpędziła demonstracje NZS
 
l kwietnia
Forum Kultury Niezależnej w Uniwersytecie Warszawskim
 
5 kwietnia
zakończenie obrad „okrągłego stołu”
 
17 kwietnia
ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność” 20 kwietnia
 
16-18 maja
demonstracje studenckie w Krakowie przekształciły się w wielogodzinne starcia z milicją
 
23 maja
Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzucił wniosek o rejestracje NZS
 
4 czerwca
I tura wyborów do Sejmu i Senatu: frekwencja 62%
 
18 czerwca
II tura wyborów: frekwencja 26%; kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” poza jednym — wygrali wybory w swych okręgach; senatorem z listy KO „Solidarności” został rektor UW, prof. Grzegorz Białkowski
 
23 czerwca
ukonstytuował się Obywatelski Klub Parlamentarny
 
29 czerwca
zmarł prof. Grzegorz Białkowski, rektor UW
 
4 lipca
inauguracyjne posiedzenie Sejmu i Senatu
 
6 lipca
wybór prof. Andrzeja K. Wróblewskiego na rektora UW
 
20 lipca
Zgromadzenie Narodowe 270 glosami wybrało W. Jaruzelskiego na prezydenta PRL
 
24 sierpnia
Sejm powołał Tadeusza Mazowieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów
 

Ogłoszenie rekrutacji do nagrody imienia Jakuba Karpińskiego.

KZ NSZZ "Solidarność" UW ustanowiła nagrodę za obronione na naszej uczelni rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone mechanizmom władzy w okresie rządów komunistycznych oraz dążeniom i ruchom wolnościowym.

Cztaj dalej...

Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” z dnia 1 lipca 2014

Wyniki wyborów - kadencja 2018-2022

Jerzy3

Jerzy Wocial

społecznik i filozof

Maciej3

Maciej Geller

fizyk metafizyczny 

Joomla templates by Joomlashine